ขั้นตอนการทำงานสำหรับ แคชเชียร์ - จุดขาย indy pos

สรุปขั้นตอนการทำงานแคชเชียร์
1.นำเงินเข้าลิ้นชัก
2. ขายสินค้า
3. นำเงินออกจากลิ้นชัก
4. เปลี่ยนแคชเชียร์
5. ปิดสิ้นวัน
6. พิมพ์รายงานการขายสินค้า
7. ส่งข้อมูลไปลงบัญชี

1. นำเงินเข้าลิ้นชัก
นำเงินที่จะใช้ในการทอนเงินให้กับลูกค้าเก็บไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน โดยโปรแกรมจะเก็บยอดเงินนี้ไว้ด้วย เมื่อเข้าไปในหน้าจอ "จุดขาย" แล้วให้กด <Ctrl-F7> โปรแกรมจะให้บันทึกจำนวนเงินที่จะนำเข้าลิ้นชัก เมื่อบันทึกเสร็จ โปรแกรมจะพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ให้ด้วย
หมายเหตุ สามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่มีอยู่ในลิ้นชักได้โดยกด<Ctrl-F9> โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงิน โดยคำนวณจาก "การนำเงินเข้าลิ้นชัก + เงินที่ได้จากการขายสินค้า"

2. ขายสินค้า

หลังจากบันทึกการนำเงินเข้าลิ้นชักแล้วท่านสามารถขายสินค้าได้ทันที โปรแกรมจะรอให้บันทึกรหัสสินค้าเพื่อทำการขาย
3. นำเงินออกจากลิ้นชัก<Ctrl-F8>
นำเงินที่ได้จากการขายสินค้าออกจากลิ้นชัก เช่น จำนวนเงินในลิ้นชักมีอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าไปในหน้าจอ "จุดขาย" แล้วให้กด <Ctrl-F8> โปรแกรมจะให้บันทึกจำนวนเงินที่นำออกจากลิ้นชัก เมื่อบันทึกเสร็จแล้วโปรแกรมนำยอดเงินที่นำออกลบออกจากจำนวนเงินในลิ้นชัก และพิมพ์รายงานการนำเงินออกให้ด้วย
4. เปลี่ยนแคชเชียร์
ในกรณีที่ร้านของท่านมีการแบ่งกะเปลี่ยนแคชเชียร์ภายในวันเดียวกัน ณ จุดขายเดียวกัน ท่านจะต้องทำการเปลี่ยนแคชเชียร์ เพื่อสรุปยอดขายของแคชเชียร์แต่ละคน โดยเลื่อนไปที่เมนู "ขายปลีก/3. เปลี่ยนแคชเชียร์" กด <Enter> โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลดังนี้
 • พิมพ์จำนวนลูกค้าตามช่วงเวลา กำหนดว่า ให้พิมพ์จำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลาหรือไม่
 • จำนวนของชนิดของธนบัตร และเหรียญ
 • มูลค่ามูลค่าของเงินแต่ละชนิดโปรแกรมจะคำนวณให้หลังจากใส่จำนวนแล้วเมื่อบันทึกเสร็จกด <F5> โปรแกรมจะพิมพ์รายงานยอดขายตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทางเครื่องพิมพ์
5.ปิดสิ้นวัน
ขั้นตอนนี้ทำเพื่อสรุปยอดขายและล้างยอดขายของแคชเชียร์ในแต่ละวัน โดยเลื่อนไปที่เมนู "ขายปลีก/4. ปิดสิ้นวัน" กด <Enter> โปรแกรมจะพิมพ์รายงานให้ด้วย
 • พิมพ์จำนวนลูกค้าตามช่วงเวลา กำหนดว่า ต้องการให้พิมพ์จำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลาหรือไม่
 • ยืนยันเป็นการยืนยันว่า ต้องการปิดสิ้นวัน ให้พิมพ์คำว่า 'YES' จากนั้น กด <F5> ให้โปรแกรมทำงาน
หมายเหตุ ถ้าเป็นระบบ LAN จะต้องปิดสิ้นวันแยกตามจุดขายทุกจุดด้วย
6. พิมพ์รายงานการขาย
หลังจากปิดสิ้นวันแล้วจะต้องพิมพ์รายงานการขายของวันนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบยอดขายและจำนวนเงินว่า ถูกต้องหรือไม่ โดยเลื่อนไปที่เมนู "ขายปลีก/2. ควบคุมจุดขาย/2. รายงานวิเคราะห์การขายปลีก" กด <Enter> โปรแกรมจะแสดงหัวข้อย่อยในการพิมพ์รายงาน (เลือกขอบเขตรายงานที่ต้องการ กด F5 เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน)
7. ส่งข้อมูลไปลงบัญชี
ขั้นตอนนี้ทำเพื่อนำข้อมูลการขายไปตัดสต็อค สรุปรายงานภาษีขาย และลงบัญชีในสมุดรายวัน ดังนั้นหากกำหนดรายละเอียดจุดขายไว้ว่า ตัด สต็อคและลงบัญชีทันทีเป็น "Y" ไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ หากกำหนดไว้เป็น N ให้ทำโดยเลื่อนไปที่เมนู "ขายปลีก/2. ควบคุมจุดขาย/7. ส่งข้อมูลไปลงบัญชี" กด <Enter> โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลดังนี้
 • วันที่จาก วันที่เริ่มต้นที่ต้องการให้ลงบัญชีและตัดสต็อคสินค้า
 • ถึง วันที่สุดท้ายที่ต้องการให้ลงบัญชีและตัดสต็อคสินค้า
 • จุดขายจาก จุดขาย เริ่มต้นที่ต้องการให้ลงบัญชีและตัดสต็อคสินค้า
 • ถึง จุดขายสุดท้ายที่ต้องการให้ลงบัญชีและตัดสต็อคสินค้า
  เมื่อกำหนดเสร็จแล้วกด <F5> โปรแกรมจะทำงานทันที

หมายเหตุเพิ่มเติม การดูแลข้อมูลการขายเพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง

1.การจัดเรียงข้อมูลที่ยังไม่ปิดสิ้นวัน

ใช้สำหรับจัดเรียงข้อมูลการขายหน้าร้านในแต่ละจุดขาย ที่เครื่องจุดขายมีปัญหาเครื่อง HANG หรือขณะใช้งานอยู่แล้วเกิดไฟตกไฟดับ ทำให้ต้อง Restart เครื่องใหม่ เมื่อเข้าโปรแกรมแล้วให้จัดเรียงข้อมูล (Reindex) ที่เมนูขายปลีก->ข้อ.2->C เพียงจุดขายที่มีปัญหาจุดเดียว ซึ่งจุดขายอื่น ๆ สามารถทำงานได้เหมือนเดิม
2.นำข้อมูลที่ปิดสิ้นวันแล้วมารวมกัน
ในหัวข้อนี้จะต้องทำหลังจากมีการขายเสร็จสิ้น( คือทำหลังจากปิดการขายแล้ว) เพื่อนำข้อมุลทุกจุดขายมารวมกัน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการปิดสิ้นวันอาจทำให้เครื่องช้า ดังนั้น จึงมีเมนูนำข้อมูลที่ปิดสิ้นวันมารวมกันเพื่อประหยัดเวลาในการรวมข้อมูล (ทำตอนเช้าก่อนเปิดการขาย)
3.การพิมพ์รายงานตรวจสอบข้อมูลขายปลีก
เมนูขายปลีก ข้อ2. ควบคุมการขาย ข้อ2. รายงานวิเคราะห์ขายปลีก ข้อ6. ตรวจสอบข้อมูลขายปลีก หัวข้อนี้เป็นเมนูที่ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลการขาย เช่น ยอดขายไม่ตรงกับใบปิดสิ้นวัน. บิลขายหาย, ตัดสต็อกหลังร้านไม่ตรงกับยอดขายหน้าร้าน